Zasady ochrony danych osobowych


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016


KOMUNIKAT DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ
Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem
25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych -Dziennik
Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach
zapewniała będzie określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego
postępowania z danymi osobowymi.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Spółdzielnia
dysponuje, że :

 1. Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Pułaskiego
  26A jest Administratorem Danych Osobowych, w których posiadanie weszła wskutek
  wykonywania swoich statutowych obowiązków, zawieranych z Państwem umów,
  utrzymywaniem korespondencji, merytoryczną obsługą przesyłanych do nas
  wniosków, próśb, skarg i postulatów.
 2. Państwa dane osobowe, o których mowa wyżej, były, są i będą przetwarzane przez
  Spółdzielnię, jako Administratora Danych, wyłącznie w celach określonych
  przepisami prawa, w tym:
  – ustawą z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,
  – ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
  – ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
  – ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
  zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
  – ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
  – Kodeksu postępowania cywilnego,
  – Kodeksu cywilnego,
  – Statutu Spółdzielni.
 3. Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez Spółdzielnię dotyczących
  Państwa danych oparte są na wyżej wskazanych przepisach prawa oraz
  na niezbędności wykonania umów zawieranych przez Państwa ze Spółdzielnią.
  W wymagających tego przypadkach Spółdzielnia ubiegała będzie się o wyrażenie
  Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu,
  z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która
  ją uprzednio wyraziła.
  Spółdzielnia deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzała będzie
  Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki
  niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
  przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią. Do przykładowych celów takiego
  przetwarzania należały będą:
  – wykorzystywanie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób
  i mienia na obszarach i w określonych obiektach znajdujących się na terenach
  administrowanych przez Spółdzielnię,
  – marketing usług własnych Spółdzielni oraz promowanie jej działalności i nowych
  inicjatyw wśród mieszkańców,
  – dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
 4. Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu
  decyzji przez Zakładową Spółdzielnię Mieszkaniową w Suwałkach, w tym
  profilowaniu.
 5. Osobom, których dane Spółdzielnia przetwarza przysługują prawa:
  – dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  – sprostowania (poprawiania) danych,
  – usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO,
  – do ograniczenia przetwarzania danych,
  – do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20
  RODO,
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21
  RODO, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Spółdzielnia przechowywała będzie Państwa dane osobowe przez okres wskazany
  w przepisach prawa spółdzielczego i gospodarczego, niemniej nie dłużej niż 10 lat
  od ostatniej operacji dokonanej na dotyczących mnie danych zawartych w zasobach
  informacyjnych Spółdzielni.
 7. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym
  ze Spółdzielnią umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np.
  kancelarie radców prawnych, kancelarie notarialne, firmy informatyczne, podmioty
  dokonujące odczytów i rozliczenia mediów, firmy dokonujące przeglądów instalacji
  oraz firmy dokonujące napraw usterek / usuwania skutków awarii.
 8. Spółdzielnia, jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza
  przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.
 9. Zasady ochrony danych osobowych mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.
  Zarząd Zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach

UWAGA !!!
Awaria sieci cieplnej

Drodzy Mieszkańcy, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Spółka z o.o. informuje, ze w dniu 27.02.2024 r. od godz. 7:00 do godz. 14:00 wystąpi przerwa w dostawie energii cieplnej
dotyczy m. in: E.Plater 35 i 39 Skłodowskiej 10 i 12
Przerwa wynika z potrzeby naprawy awarii sieci ciepłowniczej. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. przeprasza za niedogodności z tym związane i dołoży wszelkich starań, aby skrócić czas przerwy w dostawie ciepła.

Przerwa w dostawie ciepła

Drodzy Mieszkańcy,

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Spółka z o.o. informuje,
ze w dniu 27.02.2024 r. od godz. 7:00 do godz. 14:00 wystąpi przerwa w dostawie
energii cieplnej dotyczy m.in:

E.Plater 35 i 39

Skłodowskiej 10 i 12

Przerwa wynika z potrzeby naprawy awarii sieci ciepłowniczej.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. przeprasza
za niedogodności z tym związane i dołoży wszelkich starań, aby skrócić czas
przerwy w dostawie ciepła.